Albanian

 • Author: Besnik Belegu

Albanian translation

Plug-in code

{
  "sEmptyTable":   "Nuk ka asnjë të dhënë në tabele",
  "sInfo":      "Duke treguar _START_ deri _END_ prej _TOTAL_ reshtave",
  "sInfoEmpty":   "Duke treguar 0 deri 0 prej 0 reshtave",
  "sInfoFiltered":  "(të filtruara nga gjithësej _MAX_ reshtave)",
  "sInfoPostFix":  "",
  "sInfoThousands": ",",
  "sLengthMenu":   "Shiko _MENU_ reshta",
  "sLoadingRecords": "Duke punuar...",
  "sProcessing":   "Duke procesuar...",
  "sSearch":     "Kërkoni:",
  "sZeroRecords":  "Asnjë e dhënë nuk u gjet",
  "oPaginate": {
    "sFirst":  "E para",
    "sLast":   "E Fundit",
    "sNext":   "Tjetra",
    "sPrevious": "E Kaluara"
  },
  "oAria": {
    "sSortAscending": ": aktivizo për të sortuar kolumnin me vlera në ngritje",
    "sSortDescending": ": aktivizo për të sortuar kolumnin me vlera në zbritje"
  }
}

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!