Polish translation for DataTables

 • Author: Tomasz Kowalski
 • Author: Micha? Grzelak
 • Author: paulus33
 • Author: Michal Nodzynski
Language Plug-in for Polish

Plug-in code


{
  "processing": "Przetwarzanie...",
  "search": "Szukaj:",
  "lengthMenu": "Pokaż _MENU_ pozycji",
  "info": "Pozycje od _START_ do _END_ z _TOTAL_ łącznie",
  "infoEmpty": "Pozycji 0 z 0 dostępnych",
  "infoFiltered": "(filtrowanie spośród _MAX_ dostępnych pozycji)",
  "loadingRecords": "Wczytywanie...",
  "zeroRecords": "Nie znaleziono pasujących pozycji",
  "paginate": {
    "first": "Pierwsza",
    "previous": "Poprzednia",
    "next": "Następna",
    "last": "Ostatnia"
  },
  "aria": {
    "sortAscending": ": aktywuj, by posortować kolumnę rosnąco",
    "sortDescending": ": aktywuj, by posortować kolumnę malejąco"
  },
  "autoFill": {
    "cancel": "Anuluj",
    "fill": "Wypełnij wszystkie komórki <i>%d<\/i>",
    "fillHorizontal": "Wypełnij komórki w poziomie",
    "fillVertical": "Wypełnij komórki w pionie"
  },
  "buttons": {
    "collection": "Zbiór <span class=\"ui-button-icon-primary ui-icon ui-icon-triangle-1-s\"><\/span>",
    "colvis": "Widoczność kolumny",
    "colvisRestore": "Przywróć widoczność",
    "copy": "Kopiuj",
    "copyKeys": "Naciśnij Ctrl lub u2318 + C, aby skopiować dane tabeli do schowka systemowego. <br \/> <br \/> Aby anulować, kliknij tę wiadomość lub naciśnij Esc.",
    "copySuccess": {
      "1": "Skopiowano 1 wiersz do schowka",
      "_": "Skopiowano %d wierszy do schowka"
    },
    "copyTitle": "Skopiuj do schowka",
    "csv": "CSV",
    "excel": "Excel",
    "pageLength": {
      "-1": "Pokaż wszystkie wiersze",
      "_": "Pokaż %d wierszy"
    },
    "pdf": "PDF",
    "print": "Drukuj"
  },
  "emptyTable": "Brak danych w tabeli",
  "searchBuilder": {
    "add": "Dodaj warunek",
    "clearAll": "Wyczyść wszystko",
    "condition": "Warunek",
    "data": "Dane",
    "button": {
      "_": "Aktywne zapytania",
      "0": "Budowanie zapytania"
    },
    "conditions": {
      "array": {
        "contains": "Zawiera",
        "empty": "Pusta",
        "equals": "Równa się",
        "not": "Nie",
        "notEmpty": "Nie pusta",
        "without": "Bez"
      },
      "date": {
        "after": "Po",
        "before": "Przed",
        "between": "Pomiędzy",
        "empty": "Pusto",
        "equals": "Równa",
        "not": "Nie",
        "notBetween": "Nie pomiędzy",
        "notEmpty": "Nie pusta"
      },
      "number": {
        "between": "Pomiędzy",
        "empty": "Pusty",
        "equals": "Równy",
        "gt": "Większy niż",
        "gte": "Równy lub większy niż",
        "lt": "Mniejszy niż",
        "lte": "Równy lub mniejszy niż",
        "not": "Nie",
        "notBetween": "Nie pomiędzy",
        "notEmpty": "Nie pusty"
      },
      "string": {
        "contains": "Zawiera",
        "empty": "Pusty",
        "endsWith": "Kończy się na",
        "equals": "Równa się",
        "not": "Nie",
        "notEmpty": "Nie pusty",
        "startsWith": "Zaczyna się od"
      }
    },
    "deleteTitle": "Czyszczenie",
    "leftTitle": "Lewy",
    "logicAnd": "I",
    "logicOr": "Lub",
    "rightTitle": "Prawy",
    "title": {
      "_": "Aktywne zapytania",
      "0": "Budowanie zapytania"
    },
    "value": "Wartość"
  },
  "datetime": {
    "amPm": [
      "am",
      "pm"
    ],
    "hours": "Godzina",
    "minutes": "Minuta",
    "next": "Następne",
    "previous": "Poprzednie",
    "seconds": "Sekunda",
    "unknown": "nieznana"
  },
  "editor": {
    "close": "Zamknij",
    "create": {
      "button": "Dodaj",
      "submit": "Dodaj",
      "title": "Dodawanie nowego wpisu"
    },
    "edit": {
      "button": "Edytuj",
      "submit": "Aktualizuj",
      "title": "Aktualizacja wpisu"
    },
    "error": {
      "system": "Nastąpił błąd systemu (<a target=\"\\\" rel=\"\\ nofollow\" href=\"\\\">Więcej informacji&lt;\\\/a&gt;).<\/a>"
    },
    "multi": {
      "info": "Wybrane pole zawiera wiele elementów z różnymi wartościami. Aby zmienić ich wartość kliknij w nie, inaczej zachowane zostaną ich wartości domyślne.",
      "noMulti": "Ta wartość może być edytowana oddzielnie - niezależnie od grupy.",
      "restore": "Cofnij zmiany",
      "title": "Pole z wieloma wartościami"
    },
    "remove": {
      "button": "Usuń",
      "confirm": {
        "_": "Czy na pewno chcesz usunąć %d rzędów?",
        "1": "Czy na pewno chcesz usunąć 1 rząd?"
      },
      "submit": "Usuń",
      "title": "Usuwanie"
    }
  },
  "searchPanes": {
    "clearMessage": "Wyczyść wszystkie",
    "collapse": {
      "_": "Aktywne grupowania (%d)",
      "0": "Grupowanie"
    },
    "count": "{total}",
    "countFiltered": "{shown} ({total})",
    "emptyPanes": "Brak paneli wyszukań",
    "loadMessage": "Ładuję panele wyszukań",
    "title": "Aktywne filtry"
  },
  "select": {
    "cells": {
      "_": "zaznaczono %d komórek",
      "1": "zaznaczono %d komórkę"
    },
    "columns": {
      "_": "zaznaczono %d kolumn",
      "1": "zaznaczono %d kolumnę"
    }
  }
} 

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN. Additionally, the CDN holds the latest release, while the translation above includes the latest changes which may not yet have been released.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!