Polish translation for DataTables

 • Author: Tomasz Kowalski
 • Author: Micha? Grzelak
 • Author: paulus33
 • Author: Michal Nodzynski
 • Author: nightman1982
 • Author: denbich
 • Author: Wojtek
Language Plug-in for Polish

Use

There are a number of ways to make use of this translation in your DataTables.

Browser loading / CDN

Loading DataTables' language information directly in the browser is done with the .json file:

JS

You DataTables initialisation might look like this:

var table = new DataTable('#myTable', {
  language: {
    url: '//cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.6/i18n/pl.json',
  },
});

ES modules

If you are using ES modules (e.g. with Vite or similar bundler), then can use the datatables.net-plugins package (.mjs files), which this translation is available in. In such a case your initialisation code might look like:

import DataTable from 'datatables.net';
import language from 'datatables.net-plugins/i18n/pl.mjs';

var table = new DataTable('#myTable', {
  language,
});

CommonJS

If you are using CommonJS (i.e. in an older version of Node or Webpack), the translation files can be loaded in from the .js files which will return the JSON structure for the translation (note that unlike the other DataTables plug-ins it does not return a function to be executed - just a JSON object):

var $ = require('jquery');
var DataTable = require('datatables.net')(window, $);
var language = require('datatables.net-plugins/i18n/pl.js');

var table = new DataTable('#myTable', {
  language: language,
});

Plug-in code


{
  "processing": "Przetwarzanie...",
  "search": "Szukaj:",
  "lengthMenu": "Pokaż _MENU_ pozycji",
  "info": "Pozycje od _START_ do _END_ z _TOTAL_ łącznie",
  "infoEmpty": "Pozycji 0 z 0 dostępnych",
  "infoFiltered": "(filtrowanie spośród _MAX_ dostępnych pozycji)",
  "loadingRecords": "Wczytywanie...",
  "zeroRecords": "Nie znaleziono pasujących pozycji",
  "paginate": {
    "first": "Pierwsza",
    "previous": "Poprzednia",
    "next": "Następna",
    "last": "Ostatnia"
  },
  "aria": {
    "sortAscending": ": aktywuj, by posortować kolumnę rosnąco",
    "sortDescending": ": aktywuj, by posortować kolumnę malejąco"
  },
  "autoFill": {
    "cancel": "Anuluj",
    "fill": "Wypełnij wszystkie komórki <i>%d<\/i>",
    "fillHorizontal": "Wypełnij komórki w poziomie",
    "fillVertical": "Wypełnij komórki w pionie"
  },
  "buttons": {
    "collection": "Zbiór <span class=\"ui-button-icon-primary ui-icon ui-icon-triangle-1-s\"><\/span>",
    "colvis": "Widoczność kolumny",
    "colvisRestore": "Przywróć widoczność",
    "copy": "Kopiuj",
    "copyKeys": "Naciśnij Ctrl lub u2318 + C, aby skopiować dane tabeli do schowka systemowego. <br \/> <br \/> Aby anulować, kliknij tę wiadomość lub naciśnij Esc.",
    "copySuccess": {
      "1": "Skopiowano 1 wiersz do schowka",
      "_": "Skopiowano %d wierszy do schowka"
    },
    "copyTitle": "Skopiuj do schowka",
    "csv": "CSV",
    "excel": "Excel",
    "pageLength": {
      "-1": "Pokaż wszystkie wiersze",
      "_": "Pokaż %d wierszy"
    },
    "pdf": "PDF",
    "print": "Drukuj",
    "createState": "Utwórz stan",
    "removeAllStates": "Usuń wszystkie stany",
    "removeState": "Usuń",
    "renameState": "Zmień nazwę",
    "savedStates": "Zapisane stany",
    "stateRestore": "Stan %d",
    "updateState": "Aktualizuj"
  },
  "emptyTable": "Brak danych w tabeli",
  "searchBuilder": {
    "add": "Dodaj warunek",
    "clearAll": "Wyczyść wszystko",
    "condition": "Warunek",
    "data": "Dane",
    "button": {
      "_": "Aktywne zapytania",
      "0": "Budowanie zapytania"
    },
    "conditions": {
      "array": {
        "contains": "Zawiera",
        "empty": "Pusta",
        "equals": "Równa się",
        "not": "Nie",
        "notEmpty": "Nie pusta",
        "without": "Bez"
      },
      "date": {
        "after": "Po",
        "before": "Przed",
        "between": "Pomiędzy",
        "empty": "Pusto",
        "equals": "Równa",
        "not": "Nie",
        "notBetween": "Nie pomiędzy",
        "notEmpty": "Nie pusta"
      },
      "number": {
        "between": "Pomiędzy",
        "empty": "Pusty",
        "equals": "Równy",
        "gt": "Większy niż",
        "gte": "Równy lub większy niż",
        "lt": "Mniejszy niż",
        "lte": "Równy lub mniejszy niż",
        "not": "Nie",
        "notBetween": "Nie pomiędzy",
        "notEmpty": "Nie pusty"
      },
      "string": {
        "contains": "Zawiera",
        "empty": "Pusty",
        "endsWith": "Kończy się na",
        "equals": "Równa się",
        "not": "Nie",
        "notEmpty": "Nie pusty",
        "startsWith": "Zaczyna się od",
        "notContains": "Nie zawiera",
        "notStartsWith": "Nie zaczyna się od",
        "notEndsWith": "Nie kończy się na"
      }
    },
    "deleteTitle": "Czyszczenie",
    "leftTitle": "Lewy",
    "logicAnd": "I",
    "logicOr": "Lub",
    "rightTitle": "Prawy",
    "title": {
      "_": "Aktywne zapytania",
      "0": "Budowanie zapytania"
    },
    "value": "Wartość"
  },
  "datetime": {
    "amPm": [
      "am",
      "pm"
    ],
    "hours": "Godzina",
    "minutes": "Minuta",
    "next": "Następne",
    "previous": "Poprzednie",
    "seconds": "Sekunda",
    "unknown": "nieznana",
    "months": {
      "0": "Styczeń",
      "1": "Luty",
      "10": "Listopad",
      "11": "Grudzień",
      "2": "Marzec",
      "3": "Kwiecień",
      "4": "Maj",
      "5": "Czerwiec",
      "6": "Lipiec",
      "7": "Sierpień",
      "8": "Wrzesień",
      "9": "Październik"
    },
    "weekdays": [
      "Nd",
      "Pn",
      "Wt",
      "Śr",
      "Czw",
      "Pt",
      "So"
    ]
  },
  "editor": {
    "close": "Zamknij",
    "create": {
      "button": "Dodaj",
      "submit": "Dodaj",
      "title": "Dodawanie nowego wpisu"
    },
    "edit": {
      "button": "Edytuj",
      "submit": "Aktualizuj",
      "title": "Aktualizacja wpisu"
    },
    "error": {
      "system": "Nastąpił błąd systemu (<a target=\"\\\" rel=\"\\ nofollow\" href=\"\\\">Więcej informacji&lt;\\\/a&gt;).<\/a>"
    },
    "multi": {
      "info": "Wybrane pole zawiera wiele elementów z różnymi wartościami. Aby zmienić ich wartość kliknij w nie, inaczej zachowane zostaną ich wartości domyślne.",
      "noMulti": "Ta wartość może być edytowana oddzielnie - niezależnie od grupy.",
      "restore": "Cofnij zmiany",
      "title": "Pole z wieloma wartościami"
    },
    "remove": {
      "button": "Usuń",
      "confirm": {
        "_": "Czy na pewno chcesz usunąć %d rzędów?",
        "1": "Czy na pewno chcesz usunąć 1 rząd?"
      },
      "submit": "Usuń",
      "title": "Usuwanie"
    }
  },
  "searchPanes": {
    "clearMessage": "Wyczyść wszystkie",
    "collapse": {
      "_": "Aktywne grupowania (%d)",
      "0": "Grupowanie"
    },
    "count": "{total}",
    "countFiltered": "{shown} ({total})",
    "emptyPanes": "Brak paneli wyszukań",
    "loadMessage": "Ładuję panele wyszukań",
    "title": "Aktywne filtry",
    "showMessage": "Pokaż wszystko",
    "collapseMessage": "Rozwiń wszystko"
  },
  "select": {
    "cells": {
      "_": "zaznaczono %d komórek",
      "1": "zaznaczono %d komórkę"
    },
    "columns": {
      "_": "zaznaczono %d kolumn",
      "1": "zaznaczono %d kolumnę"
    }
  },
  "stateRestore": {
    "creationModal": {
      "button": "Utwórz",
      "columns": {
        "search": "Wyszukiwanie kolumny",
        "visible": "Widoczność kolumny"
      },
      "name": "Nazwa:",
      "order": "Sortowanie",
      "paging": "Stronicowanie",
      "scroller": "Przewijanie",
      "search": "Szukanie",
      "searchBuilder": "Tworzenie zapytań",
      "select": "Wybieranie",
      "title": "Utwórz nowy stan",
      "toggleLabel": "Zawiera:"
    },
    "duplicateError": "Stan o tej nazwie już istnieje.",
    "emptyError": "Nazwa nie może być pusta.",
    "emptyStates": "Brak zapisanych stanów",
    "removeConfirm": "Czy na pewno chcesz usunąć %s?",
    "removeError": "Nie udało się usunąć stanu.",
    "removeJoiner": "oraz",
    "removeSubmit": "Usuń",
    "removeTitle": "Usuń stan",
    "renameButton": "Zmień nazwę",
    "renameLabel": "Nowa nazwa dla %s:",
    "renameTitle": "Zmień nazwę stanu"
  },
  "decimal": ",",
  "infoThousands": " ",
  "thousands": " "
} 

Contributing

If you have any ideas for how this plug-in can be improved please go to the translations plug-ins page and click the Contribute button to submit corrections and additions.